ddd dsfdf

Scopuri strategice

1.Asigurarea procesului educațíonal cu personal didactic și managerial competent și competitiv;

2.Implementarea  eficace și eficientă a curriculei modernizate și a standartelor de eficiență a învățării;

3.Dezvoltarea și asigurarea eficacității parteneriatelor cu alte instituții valoroase, cu organizații nonguvernamentale, factori comunitari în vederea realizării unor proiecte educaționale de maxim interes pentru comunitate;

4.Gestionarea responsabilă și transparentă a resurselor financiare bugetare și valorificarea surselor de finanțare bugetare și valorificarea surselor  de finanțare extrabugetară  posibilă;

5.Valorificarea plenară în procesul educațional TIC și a softurilor  educaționale;

6.Diversitatea ofertei de activități extrașcolare ale elevilor și a ofertei de petrecere a timpului liber;

7.Promovarea unui management instituțional  de calitate, aborbat complex și sistematic, racordat la nevoile beneficiarilor.

ȚINTE  STRATEGIE  (obiective)

O1 Diversificarea ofertei educaționale în vederea asigurării eficienței și creării

     oportunităților de implicare și dezvoltare pentru fiecare copil;

   O2 Susținerea cadrelor didactice în elaborarea produselor curriculare(curricula

    pentru disciplinele opționale, materiale didactice);

  O 3 Elaborarea  și  implementarea planurilor  educaționale individuale pentru elevii cu CES;

  O4 Asigurarea și evaluarea calității procesului de  disiminare a bunelor practici și de valorificare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice;

O5 Dezvoltarea profesională continuă, axată pe necesități reale, în vederea asigurării performanței sale profesionale;

O6 Abordarea didactică eficientă a conținuturilor, competențelor curriculare, pentru a  stimula, susține interesul elevilor pentru învățare;

O7  Valorificarea  bunelor practici de  lucru cu  diverse categorii de copii în dezvoltarea competențelor cu caracter de integrare și de implementare a proiectelor, acțiunilor de volunariat în cadrul instituției sau a comunității;

O 8  Încurajarea formarii  axei valorice personale prin lărgirea domeniilor de activitate a  cercurilor și activităților extrașcolare;

O9 Stimularea materială și financiară a elevilor și cadrelor didactice pentru performanțele obținute;

O 10 Asigurarea  transparenței actului decizional, prin elaborarea și prezentarea  raportului financiar  explicit pentru toți beneficiarii.

O 11. Incurajarea participării elevilor în procesul de  luare a  deciziilor,  manifestării activismului  și  responsabilității în realizarea unui proces educațional de calitate;

O 12. Crearea unui climat relaționar  sigur, bazat pe încredere, solidaritate și respect, pe principiile echității și toleranței,  care facilitează succseul fiecărui elev;

O 13. Organizarea evenimentelor interactive  cu elevii, părinții, comunitatea menite  să  consolideze relația  între  școală și comunitatea  locală și eficientizarea procesului educațional.